St.Petersburg Improvisers Orchestra, session XI / Санкт-Петербургский оркестр импровизации, Сессия XI

St.Petersburg Improvisers Orchestra, session XI.

Line-up:


Dmitri Bibikov (bass)
Olga Krukovskaya (bass)
Nadezhda Gorokhova (cello)
Nikolai Rubanov (reeds)
Alena Yazykova (saxophone)
Vera Dorn (saxophone)
Valery Dudik (french horn)
Michail Kolovsky (tuba)
Ilia Galkin (clarinet)
Nikolai Majevski (flute)
Maxim Posin (flute, trombone)
Vladimir Grig (guitar)
Alexander Markvart (guitar)
Alexander Vasiliev (guitar)
Nikolai Sudnik (objects)
Anna Volkomorova (harp)
Vladimir Kitlyar (theremin)
Alexey Lapin (piano)
Pavel Mikheev (drums)

Vocal group:
Vera Ogareva
Pauline Runovskay
Maxim Evstropov
Anastasia Postnikova
Maya Archipenko


Conductor - Dmitry Shubin.

1. Improvisation


2. Cantata N.Soudnick "Height" based on a poem Kruchenykh "Height (Universal language)" (1913).


3. Improvisation
No comments: